Login

Home /  ฝ่่ายบริหารงานทั่วไป
test
PDF พิมพ์ อีเมล
ฝ่ายบริการงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการบริหารทั่วไป และงานประสานงานด้านบริการ เพื่อติดต่อประสานงานทุกฝ่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ และระหว่างศูนย์กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย

 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2022. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.