Login

Home /  ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร๋์
test
ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์


ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้ง update โปรแกรม Antivirus ESET Nod32 version ล่าสุด PDF พิมพ์ อีเมล

เนื่องจาก โปรแกรม ESET NOD32 Antivirus ได้มีการ update version จากรุ่นเดิม เป็นรุ่นล่าสุด (4.2.64.12) จึงขอให้ผู้ใช้งาน upgrade โปรแกรม ESET NOD32 Antivirus เป็น version ล่าสุด ตามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือผู้ใช้สามารถดูเอกสารได้ที่ http://antivirus.sut.ac.th/upgradeNOD.pdf

 
ประชาสัมพันธ์การติดตั้ง Antivirus ตัวใหม่ PDF พิมพ์ อีเมล

ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส. ได้จัดซื้อจัดหา โปรแกรมป้องกันไวรัสชื่อ ESET Nod32 Antivirus. แทน Kaspersky Antivirus ตัวเก่า ซึ่งได้หมดอายุลง ขอให้ผู้ใช้งานในมหาวิทยาลัย ติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ตามคู่มือการติดตั้ง

 
เทคนิคการแก้ปัญหาการพิมพ์ใน Internet Explorer ของ Windows Vista PDF พิมพ์ อีเมล
 
ประกาศเตือน ไวรัสที่มีการแพร่ระบาดผ่าน USB Drive PDF พิมพ์ อีเมล

เนื่องจากในปัจจุบัน USB Drive ได้รับความนิยมมาก และใช้งานกันแพร่หลาย จึงทำให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสผ่านทาง USB Drive

 
แจ้งเตือนระวัง flashy.exe ไวรัสติดจาก flash drive PDF พิมพ์ อีเมล

เป็นโทรจัน ชื่อ Backdoor.Glupzy ขณะนี้ไวรัสตัวนี้ระบาดมาก ติดได้ง่ายมาก ถ้าเครื่องใดมีไวรัสตัวนี้อยู่ หากนำ flash drive(thumb drive,handy drive) เสียบเข้าไปจะติดไวรัสทันที ไวรัสนี้ระบาดไปทั่วทุก Campus เนื่องจากนักศึกษาหรือบุคลากรใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมี AdobeR.exe (Backdoor.Rjump.D) และ RavMonE.exe ที่ติด flash drive ในภาวะการณ์ปัจจุบัน ต้องใช้ Anti-Virus หลายๆ ตัวจึงจะเอาอยู่

 
การอัพเดทระบบ Windows โดยผ่าน WSUS PDF พิมพ์ อีเมล

เนื่องจาก Microsoft ได้ออก Security Update สำหรับ WIndows เป็นประจำทุก ๆ เดือน ขอให้ผู้ใช้ทุกท่านทำการ update Windows ได้ผ่านทางระบบ WSUS อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม " คลิกที่นี่ "

 
แบบแจ้งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ PDF พิมพ์ อีเมล
  • สามารถดาว์นโหลดแบบแจ้งคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ " ได้ที่นี่ "
 
ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดังนี้ PDF พิมพ์ อีเมล
  • หน้าที่ของฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ มีดังนี้
   • ประสานและดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ประกอบ ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
   • ประสานการดูแลและตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
   • ประสานและดำเนินการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ สายสัญญาณเครือข่าย สายสัญญาณโทรศัพท์ ระบบ ADSL ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย
   • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  • โดย แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ได้แก่
   1. งานติดตั้งคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ประกอบ มีภารกิจหลักในการ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ประกอบ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
   2. งานบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ประกอบ มีภารกิจหลักในการ จัดการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสารและอุปกรณ์ประกอบ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ วางแผนการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน
   3. งานตรวจสอบและดูแลซอฟท์แวร์ มีภาระกิจหลักในการ ตรวจสอบและดูแลซอฟท์แวร์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากตัวซอฟท์แวร์
  • การบริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ประกอบ
  • การบริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ประกอบ
  • การบริการตรวจซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ประกอบ
  • ฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ประกอบ เบื้องต้นให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกให้บริการซ่อมและแก้ปัญหาเบื้องต้น ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามที่ผู้ใช้งานแจ้งอาการปัญหาไว้

 
งานซ่อม ด้านฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท PDF พิมพ์ อีเมล
  • งานซ่อม ด้านฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
  • สัญญาการรับประกันหลังการเช่าซื้อหรือขาย ในสัญญาการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
    • จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไข ภายใน 8 ชม. ทำการ และแล้วเสร็จภายใน 24 ชม. ทำการ
    • ในกรณีไม่อาจซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้ จัดให้มีเครื่องสำรองที่เทียบเท่าหรือดีกว่ามาสำรองจนกว่าจะซ่อมเสร็จ
  • งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ซ่อมเองได้ ใช้เวลาภายใน 3 วันทำการ มีรายการวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้
    • SDRAM
    • Hardisk Drive ATA
    • Cd-RW
    • Mouse
    • Keyboard
    • Network Interfacr Card (LAN Card)
    • Power Supply
    • แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดต่ำกว่า 1000 VA
    • หัวเครื่องโทรศัพท์
  • งานที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ซ่อมเองไม่ได้ ต้องส่งซ่อมผ่านส่วนพัสดุ ใช้เวลาภายใน 45 วันทำการ มีรายการวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้
    • เครื่องพิมพ์ทุกรุ่น
    • เครื่องสำรองไฟทุกรุ่น
    • จอภาพทุกรุ่น
    • เครื่อง FAX ทุกรุ่น
    • เครื่อง scanner ทุกรุ่น
 
การบริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร และอุปกรณ์ต่อพ่วง PDF พิมพ์ อีเมล

ฝ่ายเทคนิคได้จัดบริการให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงาน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทรศัพท์ : 0-7567-3419 หรือติดต่อด้วยตนเองที่ห้องฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์ อาคารวิจัย

  • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  • วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ ปิดทำการ
 


Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ]
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่

    คู่มือ การติดตั้ง Cisco NAC Agent
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent
    คู่มือ การถอน Cisco NAC Agent

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2018. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.