Login
Home /  ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม
test
ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล ณ วันที่
10 กุมภาพันธ์ 2558

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ


แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 11
    อาคารเรียนรวม 1 - 2, อาคารศูนย์เครื่องมือ 5 - 6
ดาวน์โหลดเอกสาร


คู่มือการแจ้งปัญหาการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดเอกสาร
ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Laboratory) PDF พิมพ์ อีเมล

ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่และรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริการ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน และจัดการฝึกอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มอบหมาย

ปัจจุบันฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่หลักดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 โดยแบ่งออกเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 61 เครื่อง (ผู้สอน 1 เครื่อง,นักศึกษา 60 เครื่อง, สำรองใช้งาน 5 เครื่อง) จำนวน 8 ห้อง และห้องบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 2 ซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ รวมทั้งสิ้น 55 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 4 เครื่อง

ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านเทคนิค ตลอดจนแก้ปัญหาการใช้งานทั้งทางด้าน ซอฟต์แวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ตลอดระยะเวลาให้บริการ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะก้าวไปภายใต้การนำของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นหน่วยงานด้านบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความสำนึก ในบทบาทและหน้าที่ โดยจะยึดมั่นในปณิธาน วิสัยทัศน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของภูมิภาคต่อไป

 
ข้อปฏิบัติในการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี PDF พิมพ์ อีเมล

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์รวม ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติดังนี้

   • แต่งกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
   • ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการรบกวนผู้อื่น
   • ช่วยรักษาความสะอาด ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์
   • ใช้คอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน วิธีการที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหาย และช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
   • ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เล่นเกมส์
   • ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนห้ามนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   • ห้ามนำซอฟต์แวร์ (Software) ใด ๆ มาติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้ามปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของระบบ (System configuration)
   • ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (Hardware) หรือนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   • ใช้ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก (Internet & Intranet) อย่างมีมารยาทหรือขัดต่อศิลธรรมจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 


Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ]
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่

    คู่มือ การติดตั้ง Cisco NAC Agent
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent
    คู่มือ การถอน Cisco NAC Agent

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2019. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.