Login

Home /  ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม
test
ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม


ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมล

ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม มีหน้าที่และรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริการ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน และจัดการฝึกอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มอบหมาย

ปัจจุบันฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบบรมมีหน้าที่หลักดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวม 1, อาคารเรียนรวม 2, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 โดยแบ่งออกเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 61 เครื่อง (ผู้สอน 1 เครื่อง,นักศึกษา 60 เครื่อง, สำรองใช้งาน 5 เครื่อง) จำนวน 11 ห้อง และห้องบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 โดย อาคารเรียนรวม 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง และ อาคารเรียนรวม 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 เครื่อง

ฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบบรม เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านเทคนิค ตลอดจนแก้ปัญหาการใช้งานทั้งทางด้าน ซอฟต์แวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ตลอดระยะเวลาให้บริการ

ฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบบรม จะก้าวไปภายใต้การนำของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นหน่วยงานด้านบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความสำนึก ในบทบาทและหน้าที่ โดยจะยึดมั่นในปณิธาน วิสัยทัศน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของภูมิภาคต่อไป

 
ข้อปฏิบัติในการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี PDF พิมพ์ อีเมล

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์รวม ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติดังนี้

   • แต่งกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
   • ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการรบกวนผู้อื่น
   • ช่วยรักษาความสะอาด ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์
   • ใช้คอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน วิธีการที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหาย และช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
   • ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เล่นเกมส์
   • ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนห้ามนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   • ห้ามนำซอฟต์แวร์ (Software) ใด ๆ มาติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้ามปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของระบบ (System configuration)
   • ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (Hardware) หรือนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   • ใช้ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก (Internet & Intranet) อย่างมีมารยาทหรือขัดต่อศิลธรรมจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 
Description
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2023. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.