test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • ข้อปฏิบัติในการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พิมพ์

  เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์รวม ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติดังนี้

    • แต่งกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
    • ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการรบกวนผู้อื่น
    • ช่วยรักษาความสะอาด ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์
    • ใช้คอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน วิธีการที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหาย และช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
    • ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เล่นเกมส์
    • ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนห้ามนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    • ห้ามนำซอฟต์แวร์ (Software) ใด ๆ มาติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้ามปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของระบบ (System configuration)
    • ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (Hardware) หรือนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    • ใช้ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก (Internet & Intranet) อย่างมีมารยาทหรือขัดต่อศิลธรรมจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย