test
  • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
  • ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม พิมพ์

    ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม มีหน้าที่และรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริการ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน และจัดการฝึกอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มอบหมาย

    ปัจจุบันฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบบรมมีหน้าที่หลักดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวม 1, อาคารเรียนรวม 2, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 โดยแบ่งออกเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 61 เครื่อง (ผู้สอน 1 เครื่อง,นักศึกษา 60 เครื่อง, สำรองใช้งาน 5 เครื่อง) จำนวน 11 ห้อง และห้องบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 โดย อาคารเรียนรวม 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง และ อาคารเรียนรวม 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 เครื่อง

    ฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบบรม เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านเทคนิค ตลอดจนแก้ปัญหาการใช้งานทั้งทางด้าน ซอฟต์แวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ตลอดระยะเวลาให้บริการ

    ฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบบรม จะก้าวไปภายใต้การนำของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นหน่วยงานด้านบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความสำนึก ในบทบาทและหน้าที่ โดยจะยึดมั่นในปณิธาน วิสัยทัศน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของภูมิภาคต่อไป