Login

Home /  ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
test
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย root   

ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ศูนย์คอมพิวเตอร์ยึดถือมาตราฐานในการดำเนินงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

1. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์คอมพิวเตอร์

2. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

3. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์

4. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อำนาจของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

5. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2022. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.