Login
Home /  ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
test
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย root   

การ Remove Profile @SUT-Wifi สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows

---------------------------------------------------------------

Windows 8

--------------------------------------------------------------

ในกรณีที่ท่าน ตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับอุกรณ์ผิด จำเป็นจะต้องลบ profile เก่าออกก่อน แล้วเริ่มตั้งค่าตามคู่มือใหม่


วิธีการ remove Profile @SUT-Wifi ดังนี้

1.กดไอคอนการเชื่อมต่อที่ทากส์บาร์


2.เลือก "@SUT-Wifi" จากนั้นให้ "คลิ้กขวา" แล้วกด "Forget this network"


3.จากนั้นเริ่มตั้งค่าตามคู่มือใหม่

---------------------------------------------------------------

Windows 10

--------------------------------------------------------------


 

 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2021. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.