test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • พิมพ์
  เขียนโดย root   

  ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ยึดถือมาตราฐานในการดำเนินงานตามประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้


  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

  5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


  แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

  1. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์คอมพิวเตอร์

  2. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

  3. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์

  4. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อำนาจของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

  5. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์