Login
Home /  About Us /  Division /  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป /  ขั้นตอนและแนวปฏิบัติของพนักงาน
test
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติของพนักงานที่ควรทราบ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางอบรม/สัมมนาหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยมหาวิทยาลัย 2110
2 ขั้นตอนแนวปฏิบัติการขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม สัมมนา (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) ของพนักงานสายปฏิบัติการฯ 1866
3 ขั้นตอนการลาโดยผ่านระบบการลา Online และแนวปฏิบัติในการลา 5400
4 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการทำใบส่งตัวเข้ารับรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกำหนด 17736
5 ขั้นตอนการเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานและครอบครัว 7125
6 ขั้นตอนการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 2419
7 ขั้นตอนการขออนุมัติปฏิบัติงานเป็นกรณีพิเศษ นอกเวลาทำการปกติ (เพื่อชดเชยเวลา) 1641

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2020. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.