Login

Home /  About Us /  Division /  ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม
test
ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและคู่มือ


แบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 - 11
    อาคารเรียนรวม 1 - 2, อาคารศูนย์เครื่องมือ 5 - 7
ดาวน์โหลดเอกสาร


คู่มือการแจ้งปัญหาการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดเอกสาร
ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม PDF พิมพ์ อีเมล

ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม มีหน้าที่และรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริการ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน และจัดการฝึกอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มอบหมาย

ปัจจุบันฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบบรมมีหน้าที่หลักดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ที่ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวม 1, อาคารเรียนรวม 2, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5, ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 โดยแบ่งออกเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 61 เครื่อง (ผู้สอน 1 เครื่อง,นักศึกษา 60 เครื่อง, สำรองใช้งาน 5 เครื่อง) จำนวน 11 ห้อง และห้องบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 โดย อาคารเรียนรวม 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 เครื่อง และ อาคารเรียนรวม 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 3 เครื่อง

ฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบบรม เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 20.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านเทคนิค ตลอดจนแก้ปัญหาการใช้งานทั้งทางด้าน ซอฟต์แวร์ (Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ตลอดระยะเวลาให้บริการ

ฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบบรม จะก้าวไปภายใต้การนำของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นหน่วยงานด้านบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความสำนึก ในบทบาทและหน้าที่ โดยจะยึดมั่นในปณิธาน วิสัยทัศน์ของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกของมหาวิทยาลัย อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้ บรรลุถึงจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคม และร่วมกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่มหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของภูมิภาคต่อไป

 
ข้อปฏิบัติในการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี PDF พิมพ์ อีเมล

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องพิมพ์รวม ให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติดังนี้

   • แต่งกายสุภาพตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
   • ปฏิบัติตนเป็นสุภาพชน ไม่ส่งเสียงดังหรือกระทำการรบกวนผู้อื่น
   • ช่วยรักษาความสะอาด ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามาในห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์
   • ใช้คอมพิวเตอร์ตามขั้นตอน วิธีการที่ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กำหนดเพื่อป้องกันความเสียหาย และช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของมหาวิทยาลัย
   • ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น เล่นเกมส์
   • ในช่วงเวลาที่มีการเรียนการสอนห้ามนักศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   • ห้ามนำซอฟต์แวร์ (Software) ใด ๆ มาติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้ามปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของระบบ (System configuration)
   • ห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (Hardware) หรือนำอุปกรณ์อื่นใดมาต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หากมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   • ใช้ระบบเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก (Internet & Intranet) อย่างมีมารยาทหรือขัดต่อศิลธรรมจารีตประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
 


Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2022. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.