Login
Home /  About Us /  Our Missions
test
PDF พิมพ์ อีเมล
Our Missions

Description

...บริการว่องไว ร่ามใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี...

ปรัชญา

พัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปณิธาน

มุ่งเน้นการบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของสถาบันในการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยีให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย ให้บริการอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนให้สถาบันพัฒนาคน พัฒนางานวิจัย และเทคโนโลยีได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

พันธกิจ

    • การให้บริการคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน และงานวิจัย
    • การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของสถาบัน
    • การบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ]
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่

    คู่มือ การติดตั้ง Cisco NAC Agent
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent
    คู่มือ การถอน Cisco NAC Agent

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2019. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.