Login
Home
test
PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย root   

Secure wifi (@SUT-Wifi)
ระบบเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย พร้อมการลงทะเบียน Mac Address อัตโนมัติ

ท่านสามารถใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายแบบปลอดภัย ได้โดยจับสัญญาณ @SUT-Wifi ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน internet ตามมาตราฐาน 802.1X จึงทำให้มีความปลอดภัยสูง และเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้งานมากขึ้นโดยไม่ต้อง login ทุกครั้งก่อนใช้งาน, ไม่ต้องลงทะเบียน Mac Address เอง, ท่านจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้มากขึ้น (5 อุปกรณ์ ต่อ 1 internet account)  ไม่จำกัดกลุ่มผู้ใช้งาน รองรับการใช้งานได้หลากหลาย

การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC /Notebook

** การ Remove Profile @SUT-Wifi สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows (ในกรณีที่ตั้งค่าไม่ถูกต้อง และต้องการตั้งค่าใหม่)


การเชื่อมต่อ @SUT-Wifi สำหรับโทรศัพท์มือถือและแทบเล็ต

• iOS (iPhone, iPad)

• Android

• Windows Phone

• Black Berry

• การลบ Profile @SUT-Wifi สำหรับอุปกรณ์มือถิอและแทบเล็ตรายละเอียดเพิ่มเติม

>> http://idm.sut.ac.th  *เข้าถึงได้จากเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น)ระบบตรวจสอบจุดให้บริการ accesspoint

>> http://apmap.sut.ac.th


ความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานตามบริเวณต่างๆ ของมหาวิทยาลัย


 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2021. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.