test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • พิมพ์
  แบบฟอร์มขอรับบริการจากศูนย์คอมพิวเตอร์
  • แบบฟอร์มขอรับบริการ งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  ลำดับ รายการแบบฟอร์มขอรับบริการ งานเครือข่าย
  ประเภทไฟล์ ดาว์นโหลด
  1. 
   แบบขอรับบริการ E-mail Account (บุคลากร) .PDF
  <กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น>
  2. 
   แบบขอรับบริการ E-mail Account (นักศึกษา)
  .PDF <กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น>
  3. 
   แบบขอรับบริการ Internet (บุคลากร)
  .PDF <กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น>
  4. 
   แบบขอรับบริการ Internet (นักศึกษา)
  .PDF <กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น>
  5. 
   แบบขอรับบริการ Internet (อาจารย์พิเศษ,ลูกจ้าง,ผู้ช่วยสอน)
  .DOC
  6. 
   แบบขอรับบริการ Internet ผ่าน ADSL (บุคลากรที่พักใน มทส.)
  .PDF
  7. 
   แบบขอรับบริการ Personal Web Site (บุคลากร)
  .PDF <กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น>
  8. 
   แบบขอรับบริการ Personal Web Site (นักศึกษา)
  .PDF <กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น>
  7. 
   แบบขอรับบริการ VPN (บุคลากร)
  .PDF <กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น>
  8. 
   เอกสารการใช้งาน Virtual Application และ Virtual
   Desktop
  .DOC <กรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น>

  9. 
   แบบขอยกเลิกรับบริการ ADSL (บุคลากรที่พักใน มทส.)
  .DOCX
  10. 
   แบบขอรับบริการ Virtual Server
  .DOC
  11. 
   แบบขอใบรับรอง Certificate สำหรับ webserver
  .PDF
  12. 
   แบบฟอร์มขอรับบริการ SUT-IDC (Co-Location)
  .DOC
  13. 
   แบบฟอร์มขอใช้บริการ ระบบ Cisco Jabber
  .PDF
  14. 
   แบบฟอร์มขอเปิด port firewall
  .DOC
  15. 
   แบบฟอร์มขอ Recovery ข้อมูล
  .DOC
  • แบบฟอร์ม งานครุภัณฑ์

  ลำดับ รายการแบบฟอร์ม งานครุภัณฑ์
  ประเภทไฟล์ ดาว์นโหลด

  1. 
   แบบฟอร์ม ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ อุปกรณ์ต่อพ่วง/ อุปกรณ์-
   สื่อสารโทรคมนาคม สำหรับงานเฉพาะกิจ (ยืมชั่วคราว) (ข้อกำหนด)
  .PDF


  2. 
   แบบฟอร์ม แจ้งคืนครุภัณฑ์ Computer, อุปกรณ์ต่อพ่วง
  .PDF


  3. 
   แบบฟอร์ม ขอนำ Computer ไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ
  .PDF

  • แบบฟอร์ม งานโทรคมนาคม

  ลำดับ รายการแบบฟอร์ม งานโทรคมนาคม
  ประเภทไฟล์ ดาว์นโหลด

  1. 
   แบบฟอร์ม ขอใช้โทรศัพท์/ โทรสารไปต่างประเทศ (บุคลากร)
  .PDF  2. 
   แบบฟอร์ม ขอใช้โทรศัพท์/ โทรสารไปต่างประเทศ (หน่วยงานสำนักวิชา)
  .PDF


  3. 
   แบบฟอร์ม ขอเปิดหมายเลขใหม่/ เบิกโทรศัพท์-โทรสาร
  .PDF <กรุณาทำเป็นหนังสือบันทึกข้อความ>


  4. 
   แบบฟอร์ม บันทึกรายละเอียดการใช้โทรศัพท์
  .PDF


  5. 
   แบบฟอร์ม แจ้งความต้องการใช้โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   VoIP
  .PDF


  6. 
   แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้โทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   VoIP
  .PDF

  • แบบฟอร์ม งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

  ลำดับ รายการแบบฟอร์ม งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  ประเภทไฟล์ ดาว์นโหลด

  1. 
   แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1- 11
   อาคารเรียนรวม 1 - 2, อาคารศูนย์เครื่องมือ 5 - 6
  .DOCX


  • เอกสารอื่นๆ

  ลำดับ รายการ เอกสารอื่นๆ
  ประเภทไฟล์ ดาว์นโหลด

  1. 
   สมุดโทรศัพท์ำ รายชื่อ - หมายเลขภายใน มหาวิทยาลัยฯ
  .PDF  2. 
   คู่มือ การติดตั้ง Printer ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  .PDF


  3. 
   เอกสารประกอบการอบรม การรับมือกับ Spam Mail - การใช้งาน
   Instance Message
  .PDF .PPT  4. 
   แผ่นพับ (Brochure) งาน Open Eyes With SUTwifi (7 มิ.ย. 50)
  .PDF


  5. 
   แผ่นพับ การใช้บริการ Wifi มทส. งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554
   (29 ก.ค. - 7 ส.ค. 54)
  .PDF