Login
Home /  Download /  ระเบียบการปฏิบัติ
test
PDF พิมพ์ อีเมล
ระเบียบการปฏิบัติ
  • ระเบียบการปฏิบัติ

ลำดับ รายการ ระเบียบการปฏิบัติ
ประเภทไฟล์ ดาว์นโหลด

1.  
 บทสรุปผู้บริหาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร-
 (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
.PDF2.  
 ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย-
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2551
.PDF


3. 
 แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการให้บริการ SUT-wifi & SUT-mail
.PDF4. 
 (ร่าง) ระเบียบและข้อควรปฏิบัติ ว่าด้วยการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์-
 มหาวิทยาลัยฯ (SUT-Net)
.PDF


5. 
 ระเบียบการขอใช้บริการโทรศัพท์ - วิทยุสื่อสาร
.PDF


6. 
 ระเบียบการขอใช้ห้องประชุม
.PDF


7. 
 รายละเอียดวิธีการตั้งชื่อเครื่องและ Workgroup ของมหาวิทยาลัยฯ
.PDF8. 
 กฏการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
.PDF


9. 
 อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (หน่วยงานภายใจที่ดำเนิน-
 งานเชิงธุรกิจ, หน่วยงานภายนอก)
.PDF


10. 
 ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
.PDF


11. 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารและ-
 จดหมายเหตุมหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี
.PDF


 

Cisco NAC Agent

Cisco NAC Agent เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการ Anthen เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งาน Internet มหาวิทยาลัยฯ โดยการเชื่อมผ่านสาย Lan

Download Program ได้ที่นี่

    Cisco NAC 4.9.2.8 [ for Windows ]
    Cisco NAC [ for Linux ]

Download คู่มือการใช้งาน ได้ที่นี่

    คู่มือ การติดตั้ง Cisco NAC Agent
    คู่มือ การ Anthen ผ่าน Cisco NAC Agent
    คู่มือ การถอน Cisco NAC Agent

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2019. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.