test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • พิมพ์
  Document [เอกสารงานการธุรการ]
  • Document - เอกสารงานธุรการ [ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ]

  ลำดับ รายการเอกสาร ประเภทไฟล์ ดาว์นโหลด

  1. 
   ใบทำงานนอกเวลา .PDF


  2. 
   ใบอนุมัติการเดินทาง .DOC  3. 
   ใบรายงานการเดินทาง .PDF


  4. 
   บันทึกขอใช้รถส่วนกลาง .PDF


  5. 
   แบบขอใช้รถรับ - ส่งมทส - ประสานงาน
  .PDF


  6. 
   แบบขอใช้ห้องพัก อาคารพญาไท
  .PDF


  7. 
   แบบขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
  .DOC


  8. 
   แบบขออนุมัติรถยนต์ไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย .PDF


  9. 
   ใบขอให้จัดซื้อ
  .PDF


  10. 
   ใบมอบฉันทะ
  .PDF


  11. 
   ใบยืมเงินสำรองจ่าย
  .DOC


  12. 
   ใบสำคัญรับเงิน
  .PDF


  13. 
   ใบสำคัญรับเงินสำรองจ่าย .DOC


  14. 
   คำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับสวัสดิการ
  .PDF  15. 
   คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
  .PDF


  16. 
   ใบแบบขอยืมเงินเพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์
  .PDF


  17. 
   แบบขอหนังสือรับรอง .PDF


  18. 
   แบบขอหนังสือรับรองการส่งตัว
  .PDF


  19. 
   ใบนำส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
  .PDF


  20. 
   ใบสมัครขอเข้าพักอาศัยในที่พักเดื่ยวของมหาวิทยาลัยฯ .PDF


  21. 
   ใบแจ้งข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  .PDF


  22. 
   ใบยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  .PDF


  23. 
   ใบลาไปต่ายประเทศ
  .DOC