Login

Home /  Download /  กฏ-ระเบียบศูนย์คอมพิวเตอร์
test
PDF พิมพ์ อีเมล
ระเบียบการปฏิบัติ

  • กฏ-ระเบียบศูนย์คอมพิวเตอร์


ลำดับ กฏระเบียบ ข้อบังคับ ที่สำคัญ
ประเภทไฟล์ ดาว์นโหลด

1.
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
.PDF2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
.PDF


3.
 พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
.PDF4.
 ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2564
.PDF


5.
 ประกาศ มทส. เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2554
.PDF6.
 แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการให้บริการ SUT-wifi & SUT-mail
.PDF7.
 (ร่าง) ระเบียบและข้อควรปฏิบัติ ว่าด้วยการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์- มหาวิทยาลัยฯ (SUT-Net)
.PDF


8.
 ระเบียบการขอใช้บริการโทรศัพท์ - วิทยุสื่อสาร
.PDF


9.
 ระเบียบการขอใช้ห้องประชุม
.PDF


10.
 รายละเอียดวิธีการตั้งชื่อเครื่องและ Workgroup ของมหาวิทยาลัยฯ
.PDF11.
 กฏการใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
.PDF


12.
 อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (หน่วยงานภายในที่ดำเนิน- งานเชิงธุรกิจ, หน่วยงานภายนอก)
.PDF


13.
 ระเบียบการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
.PDF


14.
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารและ- จดหมายเหตุมหาวิทยาลับเทคโนโลยีสุรนารี
.PDF


15.
 กฏการให้บริการ virtual server
.PDF


16.
 กฏการให้บริการ web hosting
.PDF


17.
 กฏการให้บริการ internet account สำหรับแขกของมหาวิทยาลัย
.PDF


18.
 แผนรองรับสถานะการณ์ฉุกเฉิน (IT contingency plan)
.PDF


19.
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ. ๒๕๖๕
Online https://pdpa.sut.ac.th

20.
 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
.PDF


19.
 นโยบายคุ๊กกี้
.PDFมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการใช้อำนาจของผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


แนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์

1. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณศูนย์คอมพิวเตอร์

2. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายในศูนย์คอมพิวเตอร์

3. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์

4. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อำนาจของผู้บริหารศูนย์คอมพิวเตอร์

5. ประกาศศูนย์คอมพิวเตอร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการปฎิบัติหน้าที่ของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2022. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.