Login

Home /  การดำเนินงานศูนย์คอมพิวเตอร์ /  การจัดการความรู้ [ KM ]
test
PDF พิมพ์ อีเมล
การจัดการความรู้ [ KM ]
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คำสั่ง

คำสั่งคณะทำงานการจัดการความรู้ [ KM ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ความหมาย

ความหมายการจัดการความรู้ [ KM ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ข้อมูลแก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2556

2553-2554

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2553-2554
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้

แบบฟอร์มข้อมูลการจัดการความรู้

เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้

การประชุมการดำเนินงานการจัดการความรู้

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงานประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2555

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2555
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้

เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้

การประชุมการดำเนินงานการจัดการความรู้

ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงานประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2556

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2556
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย

เอกสารการเผยแพร่องค์ความรู้

การประชุมการดำเนินงานการจัดการความรู้

ผลการดำเนินการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงานประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2557

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2557
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย

เอกสารประกอบการเผยแพร่องค์ความรู้

เว็บไซต์ประกอบการเผยแพร่องค์ความรู้

การประชุมการดำเนินงานการจัดการความรู้

ผลการดำเนินการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงานประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2558

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2558
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย

เอกสารประกอบการเผยแพร่องค์ความรู้

การประชุมการดำเนินงานการจัดการความรู้

ผลการดำเนินการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงานประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2559

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2559
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย

เอกสารการจัดทำโครงการ

ผลการดำเนินการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงานประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ


2560

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2560
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย

เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ

ผลการดำเนินการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงานประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2561

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย

เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ

ผลการดำเนินการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงานประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ


คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2562

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2562
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย

เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ

ผลการดำเนินการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงานประธานคณะทำงาน

รองประธานคณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงาน

คณะทำงานและเลขานุการ


คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

2563

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2563
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย

เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ

ผลการดำเนินการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงาน


 
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ประธานคณะทำงาน
 
 
 
ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
รองประธานคณะทำงาน
 
 

คุณราตรี เวชวิริยกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะทำงาน
 

คุณณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร
หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการคอมพิวเตอร์
คณะทำงาน

คุณเดชฐิพงศ์ เลิศไกร
หัวหน้าฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบรม
คณะทำงาน
 

คุณวัฒนา เวชวิริยกุล
คณะทำงาน
 

คุณสุเทพ โลหณุต
คณะทำงาน
 

คุณวราดล วงศ์สูงเนิน
คณะทำงาน
 

นางสาวปัทมา แฉ่งชูเชื้อ
คณะทำงานและเลขานุการ
 

นางสาวโสรญา ศรีบำรุง
ผู้แทนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะทำงานและเลขานุการ

2564

การจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2564
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ ตามเป้าหมาย

เอกสารประกอบการจัดทำโครงการ

ผลการดำเนินการจัดการความรู้

คณะผู้ทำงาน


 
ศ.ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ประธานคณะทำงาน
 
 
 
ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
รองประธานคณะทำงาน
 
 

คุณราตรี เวชวิริยกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะทำงาน
 

คุณณัฐพงษ์ อรุณศรีศุภมิตร
หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและ
บริการคอมพิวเตอร์
คณะทำงาน

คุณเดชฐิพงศ์ เลิศไกร
หัวหน้าฝ่ายบริการการสอบและฝึกอบรม
คณะทำงาน
 

คุณวัฒนา เวชวิริยกุล
คณะทำงาน
 

คุณสุเทพ โลหณุต
คณะทำงาน
 

คุณวราดล วงศ์สูงเนิน
คณะทำงาน
 

นางสาวปัทมา แฉ่งชูเชื้อ
คณะทำงานและเลขานุการ
 

นางสาวโสรญา ศรีบำรุง
ผู้แทนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะทำงานและเลขานุการ

 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2022. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.