Login
Home /  บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ /  บริการจองห้องประชุม Online (E-booking)
test
บริการจองห้องประชุม Online PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
บริการจองห้องประชุม Online

Description


บริการจองห้องประชุม Online เปิดให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถขอใช้บริการได้โดยเข้าระบบ E-Service

" เข้าใช้บริการ จองห้องประชุม Online คลิ๊กที่นี่ "

บริการสำหรับ

        • บุคลากร (Staff)

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

        • คุณแสงดาว โทร. 4801
        • คุณปัทมา โทร. 4693
 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2021. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.