Login
Home /  บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ /  บริการระบบแจ้งซ่อม Online (ECCS)
test
บริการระบบแจ้งซ่อม Online PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
บริการระบบแจ้งซ่อม Online

Description


ให้บริการอาจารย์ บุคคลากร หน่วยงานภายใน ในการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ แบบออนไลน์ และการขอใช้บริการต่าง ๆ จากศูนย์คอมพิวเตอร์

" เข้าใช้ บริการระบบแจ้งซ่อม Online คลิ๊กที่นี่ " 

บริการสำหรับ

       • บุคลากร (Staff)

  ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

       • 1919 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์ (งานนวัตกรรมบริการ)
 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2021. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.