Login
Home /  บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ /  บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เรียนรวม
test
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง Lab Computer อาคารเรียนรวม)

Description


บริการห้อง Lab Computer เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติการทาง Computer การฝึกอบรมต่างๆ การขอใช้งานนอกเวลา ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการได้ที่ dccs.sut.ac.th 

" เข้าใช้ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม คลิ๊กที่นี่ หรือ ติดต่อขอจองห้องได้ที่ ฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ "

บริการสำหรับ

       • บุคลากร (Staff)
       • นักศึกษา (Student)
       • ผู้มาเยือน (Guest&Visitor)


  ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

   • ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม 3030 - 38
 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2021. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.