Login
Home /  บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ /  บริการยืมวิทยุสื่อสาร
test
บริการยืมวิทยุสื่อสาร PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
บริการวิทยุสื่อสาร

Description


บริการวิทยุสื่อสาร ในการติดต่อประสานงานในงานพิธีการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ท่านสามารถแจ้งเรื่องเพื่อขอรับบริการ,ร้องเรียนเพื่อแจ้งปัญหาได้ที่ dccs.sut.ac.th 

บริการสำหรับ

       • บุคลากร (Staff)
       • นักศึกษา (Student)

  ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

       • คุณอุไร คุณสายสุณีย์ โทร. 0
 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2021. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.