Login
Home /  บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ /  SUT Hosting (Website หน่วยงานภายใน)
test
SUT-Hosting PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
SUT Hosting (Website หน่วยงานภายใน)

Description


กำกับดูแลเครื่องแม่ข่ายและกำหนดเนื้อที่บนแม่ข่ายสำหรับ Web Site ของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการจัดวางอย่างเป็นระบบ

แนวปฏิบัติขอรับบริการ

    • โปรดแจ้งความต้องการเป็นหนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์


หลักเกณฑ์การจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยศูนย์คอมพิวเตอร์

1. ผู้ดูแลเว็บไซต์ (webmaster) จะเป็นผู้ดูแลข้อมูล update ข้อมูลให้มีความทันสมัย โดยเนื้อหาของข้อมูล รวมทั้ง file อื่น ๆ ในพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร จะต้องไม่ประกอบด้วยเนื้อหา หรือไฟล์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ลามกอนาจาร ขัดหรือละเมิดต่อกฏหมาย  หากตรวจสอบพบข้อมูลลักษณะดังกล่าว เว็บไซต์จะถูกระงับการใช้งาน

2. ห้ามนำเข้าข้อมูลประเภทโปรแกรมตรวจสอบ เจาะ ทำลาย แฮกระบบ หรือเครือข่าย

3. ไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัว upload บนพื้นที่ webhosting

4. ผู้ใช้งาน (webmaster) จะไม่เปิดเผยข้อมุล username -password การเข้าใช้งานพื้นที่เว็บไซต์สู่สาธารณะ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และควรเก็บ username-password เป็นความลับ

5. ไม่ควรเปิด permission777 บนพื้นที่ที่ได้รับจัดสรร  (เพราะเป็นการอนุญาติให้คนทั่วไปสามารถ red-write-execute ไฟล์,โฟลเดอร์ได้ รวมถึงอัพโหลดข้อมูลสู่เว็บไซต์ได้) เพราะการเปิด permission 777 จะเป็นช่องโหว่ ให้ผู้ไม่หวังดีสามารถ upload สคริปเพื่อเจาะทำลายระบบ-ข้อมูลได้เช่นกัน

6. หากเว็บไซต์ของท่าน จำเป็นต้องมีการเปิด permission 777 ให้กับบาง folder ท่านจะต้องเฝ้าระวังและคอยหมั่นตรวจสอบไฟล์แปลกปลอมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงต้องมีมาตารการการป้องกันไฟล์แปลกปลอม upload สู่ระบบ เช่น การเขียน script .htaccess เพื่อป้องกันการ execute  file php เป็นต้น (รายละเอียดสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์)

7. หากเว็บไซต์ของท่าน มีการใช้งานกระดานข่าว ผู้ดูแลเว็บไซต์จะต้องมีการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้ Bot หรือบุคคลทั่วไปสามารถ post ข้อความโฆษณา หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร ได้อย่างอิสระ และจะต้องคอยหมั่นตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หากตรวจสอบพบเว็บไซต์ที่ที่ไม่มีการดูแลจะถูกระงับการใช้งาน

8. ผู้ดูแลเว็บไซต์จะต้องทำการ back up ข้อมูลเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง

9. หากหน่วยงานมีการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือนักศึกษาเพื่อทำเว็บไซต์ จะต้องแจ้งให้บุคคลภายนอก-นักศึกษาทราบกฏการจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์นี้ และข้อตกลงการจ้างจะต้องมีการอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีทักษะ มีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย และหน่วยงานควรกำหนดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อดูแลเว็บไซต์ต่อไปได้ด้วยตนเอง

10. หากเกิดการ hack เว็บไซต์ ให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ทันที กำหนดระยะเวลาไม่ควรเกิน 1 เดือน เมื่อเกิดการ hack เว็บไซต์ เนื่องจากนานกว่านี้จะไม่สามารถ recovery ข้อมูลได้

11. การจัดสรรพื้นที่ของหน่วยงาน

      11.1 ในกรณีที่เป็นโฮมเพจส่วนบุคคลของ คณาจารย์-บุคลากร จะได้รับการจัดสรรพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ ท่านละ 200 Mb
      11.2 ในกรณีที่เป็นโฮมเพจส่วนบุคคลของนักศึกษา จะได้รับการจัดสรรพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ ท่านละ 100 Mb
      11.3.ในกรณีหน่วยงานภายใน จะได้รับการจัดสรรพื้นที่สำหรับจัดทำเว็บไซต์ หน่วยงานละ 1 Gb

*หากมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่การใช้งาน ศูนย์คอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นราย ๆ ต่อไปหมายเหตุ

บริการ SUT Hosting และ SUT Personal ไม่ใช่บริการเดียวกัน โดย
บริการ SUT Hosting
: เปิดบริการสำหรับหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยฯ
บริการ SUT Personal : เปิดบริการสำหรับบุคลากร และ นักศึกษา

บริการสำหรับ

    • หน่วยงานภายใน มทส.

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

    • 4802 - 08 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์
 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2021. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.