Login
Home /  บริการศูนย์คอมพิวเตอร์ /  SUT HPCC (Cluster)
test
SUT HPCC (Cluster) PDF พิมพ์ อีเมล
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
SUT HPCC (Cluster)

Description


โครงการพัฒนาระบบกลุ่มคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการประมวลผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology - High Performance Computing Cluster : SUT-HPCC) เป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องมาต่อรวมกัน แล้วใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบให้ทำงานร่วมกันได้ จากการศึกษาพบว่าระบบนี้มีความสามารถในการประมวลผลสูงเทียบเท่ากับซูเปอร์ คอมพิวเตอร์ (Supercomputer) แต่มีราคาที่ต่ำกว่ามาก เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างระบบกลุ่มนี้มีวางจำหน่ายทั่วไป

นอกจากนั้นระบบปฏิบัติการที่ใช้ยังเป็นระบบเปิด (Open sources) เรียกว่า ลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ระบบกลุ่มคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาขนาดใหญ่ และซับซ้อน ที่ต้องการประมวลผลด้วยความเร็วสูง โดยสามารถจำแนกประเภทของปัญหาได้เป็น 2 แบบ คือ

  1. Large scale computing job (การคำนวณขนาดใหญ่)
  2. Large number of medium scale computing jobs (การคำนวณขนาดกลาง แต่มีจำนวนมาก)

ซึ่งปัญหาทั้ง 2 แบบนี้ หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาเพียงเครื่องเดียวอาจต้องใช้เวลาในการประมวล ผลนานมาก และทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับนักวิจัยในสาขาเดียวกันของสถาบัน อื่นๆ ได้ โดยกลุ่มวิจัยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ ประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆ ดังเช่นกลุ่มต่อไปนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ และคณิตศาสตร์ เช่น

  • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์
  • สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์

เป็นต้น

กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เช่น

  • สาขาวิชาชีวเคมี

เป็นต้น

กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ เช่น

  • สาขาวิชาการรับรู้ระยะไกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

กลุ่มเทคโนโลยีสังคม เช่น

  • สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

เป็นต้น

กลุ่มแพทยศาสตร์

กลุ่มเทคโนโลยีการเกษตร

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ดังกล่าว และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรวมบริการ ประสานภารกิจ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาระบบกลุ่มคอมพิวเตอร์สมรรถนะ สูงเพื่อการประมวลผลขึ้นมา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และเพิ่มศักยภาพทางด้านการประมวลผลให้กับมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้น สนับสนุนงานวิจัยทางด้านการคำนวณเชิงตัวเลข และผลักดันให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่ความสามารถในการประมวลผลของระบบอยู่ที่อย่างน้อย 1 TeraFLOPS

ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบกริดและคอมพิวโหนด (Computenode) จำนวน 10 หน่วยการประมวลผล โดยได้รับมอบจากศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เล็งเห็นความต้องการของงานวิจัย ที่ต้องการการประมวลผลที่สูงกว่าระบบที่มีอยู่ จึงได้จัดหากลุ่มคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง เพื่อใช้งานจำนวน 32 หน่วยการประมวลผล

ข้อมูลของเครื่องที่ให้บริการ (Specification of HPCC)

  • ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงจากศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ จำนวน 10 หน่วยประมวลผล เป็นระบบกริดคอมพิวติ้งโหนด
  • ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจัดหาเพิ่มเติม จำนวน 32 หน่วยประมวลผล

Software / Compiler ที่ให้บริการ

ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในปัจจุบันมี Software สำหรับใช้ในการทำงาน โดยแยกเป็นดังนี้

Access control Software

  • OpenSSH
  • Putty
  • Winscp

Compiler Software

  • Intel Fortran Compiler ได้แก่ ifort
  • Intel C, C++ Compiler ได้แก่ icc, icpc
  • GNU Compiler ได้แก่ gcc, g++, f77

Software สำหรับ Cluster

  • mpich
  • openmpi

Editor

  • vi
  • emacs

รายละเอียดของการสมัครใช้ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง

เพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ งาน และเพื่อความเป็นธรรมในการเข้าใช้งานของระบบที่มีอยู่ ตลอดจนเป็นการรักษาความปลอดภัยในการใช้งานระบบ ดังนั้นหากผู้ที่สนใจต้องการที่จะใช้งานระบบที่มีอยู่กรุณาส่งใบสมัครด้วยตน เองที่ ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิจัย โดยต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากร หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นผู้ออกให้

สำหรับสมาชิกที่ได้เคยสมัครแล้ว เมื่อมีโครงการต้องการใช้งานระบบฯ กรุณาแนบรายละเอียดดังนี้

  • ชื่อโครงการ พร้อมบทคัดย่อของโครงการ
  • ระยะเวลาการใช้งานของระบบ
  • ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากการทำงานของโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียบขอรับบริการ (Online)

  1. เข้าไปที่ " Website ของศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส. " (http://ccs.sut.ac.th) คลิ๊กที่ข้อความ " Go to Website " ที่บริเวณด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าหลัก ของ Website ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส.
  2. คลิ๊กที่รูป " กุญแจ Login " ที่บริเวณขวามือบนสุดของ Website เพื่อทำการ Login เข้า Website ก่อนจะทำการสมัครขอรับบริการ
  3. จะมี " Popup Login " ปรากฎขึ้นมา ให้กรอก " ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน โดยใช้ Username และ Password Internet Account ของคุณ (ตัวเดียวกันกับที่คุณใช้ Anthen Wifi มทส.) " แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม " เข้าสู่ระบบ "
  4. แล้วไปที่หัวข้อเมนู " Register " ที่อยู่บริเวณด้านบนของ Website คลิ๊กเลือกหัวข้อ " SUT HPCC account "
  5. จะเข้าสู่หน้าจอ " ลงทะเบียนขอใช้งาน SUT-HPCC (CLUSTER) " ให้คุณทำการกรอกรายละเอียดต่างๆในแบบฟอร์มขอรับบริการดังกล่าว เมื่อเสร็จแล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม " Submitจะมีแท็บแบบฟอร์มสำหรับบุคลากร และ นักศึกษา กรุณาเลือกแท็บให้ถูกต้อง
  6. เป็นอันว่าการลงทะเบียนของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์คอมพิวเตอร์จะได้ดำเนินการต่อไป และ " จะทำการติดต่อกลับไปทาง E-mail ที่คุณให้ไว้ "

หรือ " คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอรับบริการ SUT HPCC (Cluster)  "

บริการสำหรับ

  • บุคลากร (Staff)
  • นักศึกษา (Student) สงวนสิทธิ์สำหรับ ป.โท และ ป.เอก

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

  • 4802 - 08 ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์

Virtual Application

  1. Virtual Application
  2. Arobat Professional 7.0
  3. Deltagraph-5
  4. Design Expert
  5. Math Type
 

Font งานสารบรรณ

เป็นรูปแบบตัวอักษรที่มหาวิทยาลัยฯได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้ในงานสารบรรณ ฯลฯ

Download Font ได้ที่นี่

       แบบฟอนต์ Niramit Font
       แบบฟอนต์ Sarabun Font
       คู่มือการติดตั้ง FontDescription
ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

                                Designed by Shape5 & Modify by CCS
Copyright © 2021. The Center for Computer Services. SUT

Login (ใช้ Internet Account ในการ Login)S5 Register*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.