test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • SUT-Wifi พิมพ์
  User Rating: / 0
  แย่ดีที่สุด 
  SUT Wifi

  รับผิดชอบโดย : ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  Description กำกับดูแลการติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย รวมทั้งแม่ข่าย และให้บริการ Account สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพื่อใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย (SUTwifi) สำหรับบริการผู้ใช้งานทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

  ข้อกำหนดเรื่องเวลาการใช้บริการอินเตอร์เน็ต

  • นักศึกษาปริญญาตรี, บัณฑิตศึกษา

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดจำนวนชั่วโมงการใช้งานแก่นักศึกษาเป็น 300 ชั่วโมงต่อเดือนต่อคน และกำหนดช่วงเวลาในการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายบริเวณหอพักนักศึกษา โดย

   • นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 06.00-24.00 น.
   • ระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  ลงทะเบียบขอรับบริการ

  • บุคลากร, นักศึกษา
   1. เข้าไปที่ " Web Site ของฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ " (http://ccs.sut.ac.th/unc)
   2. ไปที่เมนู " REGISTER " เลือก " Internet Account "
   3. จะเข้าสู่หน้าจอ " ลงทะเบียนขอ INTERNET ACCOUNT "
    จะมีแท็บแบบฟอร์มสำหรับบุคลากร และ นักศึกษา กรุณาเลือกแท็บให้ถูกต้อง

  หรือ " คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนขอรับบริการ SUTwifi (Internet Account) "

  • ผู้ช่วยสอน, นักวิจัย, ลูกจ้างชั่วคราว และหน่วยงานที่ต้องการมี Internet Account แบบชั่วคราว
   1. เข้าไปที่ " Web Site ของศูนย์คอมพิวเตอร์ " (http://ccs.sut.ac.th)
   2. ที่หน้าแรก ด้านซ้ายมือจะมี " Menu Download " คลิ๊กเลือก " แบบฟอร์มขอรับบริการ "
   3. จะเข้าสู่หน้าจอ " Download แบบฟอร์มขอรับบริการจากศูนย์คอมพิวเตอร์ " ที่หัวข้อ " แบบฟอร์มขอรับบริการ งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ " ให้ Download " ลำดับที่ 5 แบบขอรับบริการ Internet (อาจารย์พิเศษ, ลูกจ้าง, ผู้ช่วยสอน) "

  หรือ " ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอใช้ Internet Account แบบชั่วคราว ได้ที่ปุ่มนี่ "

  หมายเหตุ

  บริการ SUTnet หรือ SUTwifi เป็นบริการที่ใช้ Internet Account ตัวเดียวกัน เพียงแต่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทการใช้งาน ดังนั้น ท่านลงทะเบียนขอรับบริการครั้งเดียวจะสามารถใช้ได้ทั้ง SUTnet(InternetสายLan) และ SUTwifi(Internetไร้สาย)

  ดาวน์โหลดระเบียบปฏิบัติ

   1. เข้าไปที่ " Web Site ของศูนย์คอมพิวเตอร์ " (http://ccs.sut.ac.th)
   2. ที่หน้าแรก ด้านซ้ายมือจะมี " Menu Download " คลิ๊กเลือก " ระเบียบการปฏิบัติ "
   3. จะเข้าสู่หน้าจอ " Download ระเบียบการปฏิบัติ " ให้ Download " ลำดับที่ 1 แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการให้บริการ SUT-wifi & SUT-mail "

  หรือ " ดาวน์โหลด แนวปฏิบัติและเงื่อนไขการให้บริการ SUT-wifi & SUT-mail ได้ที่ปุ่มนี่ "

  แนวปฏิบัติการขอขยายจุดเชื่อมต่อตามหน่วยงานต่างๆ

   • โปรดแจ้งเป็นหนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ส่งมายังศูนย์คอมพิวเตอร์

  การแจ้งซ่อมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายฯ

   • แจ้งซ่อม Online ได้ที่ ระบบแจ้งซ่อม Online (http://eccs.sut.ac.th)
   • ติดตามผลการแจ้งซ่อมที่ Call Center โทร. 1919

  บริการ Password.sut.ac.th

  หาก ท่านต้องการตรวจสอบ Internet Account, Reset Password ของ Internet Acount และ เปลี่ยน Password ของ Internet Account สามารถทำได้ที่ http://password.sut.ac.th แล้วเลือกเมนูที่ต้องการทำทางด้านขวามือ บริเวณ Select Menu ได้แก่

   • Change Password : เปลี่ยน Password ของ Internet Account ของท่าน
   • Reset Password : Reset Password ของ Internet Account ของท่านให้กลับไปค่าเดิม
   • Test Account : ทดสอบ Internet Account ของท่านว่าสามารถใช้ได้หรือไม่

  บริการสำหรับ

   • บุคลากร (Staff)
   • นักศึกษา (Student)
   • ผู้มาเยือน (Guest&Visitor)

  ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

   • 4802 - 08 ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์