test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยฯ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ พิมพ์
  User Rating: / 0
  แย่ดีที่สุด 
  เขียนโดย Administrator   
  วันพุธที่ 30 เมษายน 2014 เวลา 07:31 น.

  ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยฯ
  ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการ

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยฯ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการรับบริการ จากศูนย์คอมพิวเตอร์ ในหัวเรื่องดังต่อไปนี้

  1.) เรียนผู้พักอาศัยเรือนพักและบ้านพักบุคลากรทุกท่าน

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาตอบแบบสอบถามเรื่อง "แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการอินเตอร์เน็ตผ่านโมเดม (ADSL) และระบบเครือข่ายไร้สาย (SUT Wifi)" สำหรับผู้พักอาศัยเรือนพักและบ้านพักบุคลากร ปีการศึกษา 2556 โดยคลิกที่นี้

  2.)  เรียนผู้ใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SUT-HPCC) ทุกท่าน

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาตอบแบบสอบถามเรื่อง "แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SUT-HPCC) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556" โดยคลิก URL นี้ โดยคลิกที่นี้

  3.)  เรียนผู้ใช้บริการ Internet Data Center (SUT-IDC) ทุกท่าน

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาตอบแบบสอบถามเรื่อง "แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ Internet Data Center (SUT-IDC) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556" โดยคลิก URL นี้ โดยคลิกที่นี้

  4.)  ผู้ใช้บริการเนื้อที่สำหรัรบฝากไฟล์ SUT-Storage (Space.sut.ac.th) ทุกท่าน

  ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอความอนุเคราะห์ท่านกรุณาตอบแบบสอบถามเรื่อง "แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการเนื้อที่สำหรับฝากไฟล์ SUT-Storage (Space.sut.ac.th) ศูนย์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2556" โดยคลิก URL นี้ โดยคลิกที่นี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะหค์ตอบแบบสอบถามดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง

  ฝากประชาสัมพันธ์โดย
  ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวตอร์
  ศูนย์คอมพิวเตอร์