test
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • พิมพ์

  นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลศูนย์คอมพิวเตอร์
          (Personal Data Management Policy)

  ข่าวประชาสัมพันธ์ : [25 พฤษภาคม 2563 ]

            เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ  ให้สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์คอมพิวเตอร์ ฯ ขอแจ้งการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ที่จัดเก็บเพื่อใช้ในการให้บริการระบบสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์  ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลอาทิเช่น รหัสพนักงาน รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล รูปถ่าย รวมทั้งประวัติการใช้บริการระบบสารสนเทศ ประวัติการแจ้งซ่อม เป็นต้น

            ซึ่งจะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ที่มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลตามแนวทางมาตารฐานด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีการกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล, มีการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ และมีการรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีการควบคุมการเข้าใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ข้อมูลที่มีความสำคัญจะถูกเข้ารหัส มีการตรวจจับผู้บุกรุกและติดตามสืบค้น และมีการควบคุมการเปลี่ยนแปลงต่อระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการสำรองข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้รับบริการมั่นใจในความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล  และข้อมูลของท่านจะถูกใช้ในการให้บริการระบบสารสนเทศของศูนย์คอมพิวเตอร์เท่านั้น

            ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็มของศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ที่ http://web.sut.ac.th/ccs/privacy.pdf