Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Login
Register

Home

Services

Register

Download

Activity

Report

About Us

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
บริการยืน-คืน
  • fr-FR
  • English (UK)
บริการยืมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับงานเฉพาะกิจ งานบริการยืมชั่วคราว

เป็นบริการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Notebook Printer Accessories ต่างๆ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน หรือ การสนับสนุนงาน-กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ท่านสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอใช้บริการได้โดยการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอยืมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงผ่านทาง Website ของศูนย์คอมพิวเตอร์

รายการอุปกรณ์ ยืม-คืน ได้แก่

  • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
  • เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ
  • วิทยุสื่อสาร/แท่นชาร์จ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไปที่เมนู  Download -> แบบฟอร์มขอรับบริการ -> แบบฟอร์มงานครุภัณฑ์ ->แบบฟอร์ม ขอยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/ อุปกรณ์ต่อพ่วง/ อุปกรณ์-สื่อสารโทรคมนาคม สำหรับงานเฉพาะกิจ งานบริการยืมชั่วคราว

 หมายเหตุ
1) โปรดศึกษาข้อกำหนดการยืมคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ด้านหลังแบบฟอร์มฉบับนี้
ก่อนลงนาม
2) ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถให้บริการยืมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ ไม่เกิน 10 วัน (นับทั้งวันทำการและ
วันหยุด) เนื่องจากมีผู้ขอใช้ใบริการเป็นจำนวนมาก และโปรดแจ้งส่งแบบฟอร์มฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณีมีค่าใช้จ่ายการให้บริการ จะเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าให้บริการทรัพย์สินในความดูแลของศูนย์คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563

 

ข้อกำหนดการยืมคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม
1. เนื่องจากคอมพิวเตอร์ / อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม มีจำนวนจำกัด และมีหน่วยงานขอยืมใช้บริการเป็น
จำนวนมาก ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ยืมอุปกรณ์ ตามจำนวนที่เหมาะสม และตามความจำเป็น
2. ผู้ขอยืม ต้องเป็น พนักงานสายวิชาการ หรือ พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพ ที่เป็นพนักงานประจำ (รหัสพนักงานที่ขึ้นต้นด้วย
1, 2 หรือ 5 เท่านั้น) และอยู่ในสังกัดหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
3. หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง รองอธิการบดี คณบดีสำนักวิชา ผู้อำนวยการศูนย์/สถาบัน (หรือหน่วยงานเทียบเท่าที่มีชื่อเรียก
อย่างอื่น) หัวหน้าส่วน หัวหน้าโครงการ หัวหน้าหน่วย หรือผู้จัดการ
4. การขอใช้บริการนี้ เป็นการขอยืมใช้ในงานเฉพาะกิจ หรือกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
5. โปรดส่งแบบฟอร์มล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการพิจารณา และจัดเตรียมอุปกรณ์
6. โปรดตรวจสอบจำนวนและสภาพของอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ขอยืมก่อนการรับมอบ
7. ก่อนส่งคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง ผู้ใช้งานต้องทำการล้างข้อมูล (DATA) ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งให้เรียบร้อย
เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานครั้งต่อไปทันที ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์จะไม่รับผิดชอบการสุญหายของข้อมูลในทุกกรณี
8. กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงนามขอยืมหรือนักศึกษาเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ โปรดแจ้งให้ผู้ที่รับมอบหมายนำบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายและชื่อ - สกุล เพื่อแสดงตนด้วย
9. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปฏิเสธ หรือจำกัดการยืมอุปกรณ์ หากผู้ขอยืมหรือหน่วยงานไม่คืนอุปกรณ์ตามที่กำหนด
ในวันส่งคืน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในการคืนอุปกรณ์ล่าช้ากว่าที่กำหนด
10.กรณีอุปกรณ์ที่ขอยืม เกิดการสูญหายหรือชำรุดเสียหาย เนื่องจากการใช้งานผิดประเภทหรือผู้ใช้จงใจเปลี่ยนชิ้นส่วนอย่างใด
อย่างหนึ่ง การชดใช้ค่าเสียหายให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง มาตรการการยืมและการคืน
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2565
 11.กรณีอุปกรณ์ที่ส่งคืนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขอยืมต้องรับผิดชอบหามาส่งคืนให้ครบถ้วนภายในเวลาที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์กำหนด

 

บริการสำหรับ

    • บุคลากร (Staff)

ติดต่อสอบถามขอคำปรึกษา

    • คุณอุไร คุณสายสุณีย์ โทร. 0 (ติดต่อ Operator)

ศูนย์คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
The Center for Computer Services
Suranaree University fo Thechnology

Line
Facebook

อาคารรัฐสีมาคุณกร ชั้น 4 เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
E-mail    administrator@sut.ac.th
Tel    0-4422-5801
Fax    0-4422-5809